/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css
Hoofdmenu
Mijn ledenpagina's
Hoofdmenu
Nuttige informatie
Kopen
Verkopen
Nuttige links
À propos de Via Mobilis
Hallo, log in
  Een advertentie plaatsen
Mijn ledenpagina's

Algemene Verkoopvoorwaarden

De Algemene Verkoopvoorwaarden hebben tot doel de modaliteiten en voorwaarden vast te leggen waaronder VIA MOBILIS, SAS (NV) met een startkapitaal van 55 000 euro, geregistreerd onder het nummer B 408 901 916 bij de R.C. van Mirecourt (Frankrijk), met het hoofdkantoor op het volgende adres: Le moulin Collot 88500 Ambacourt Frankrijk, uitgever van de websites www.via-mobilis.nl, www.europa-vrachtwagens.nl, www.europa-bouwmachines.nl, www.europa-heftruck.nl, www.europa-landbouwmachines.nl, een betaalde dienst voor plaatsing van advertenties (hierna genoemd: de Dienstverlening) ter beschikking stelt aan de klant met als doel plaatsing van deze advertenties op eerdergenoemde websites.
1. Acceptatie van de Algemene Verkoopwaarden
De Dienstverlening staat ter beschikking van de klant op voorwaarde dat hij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. De klant verklaart en onderkent dat hij kennis heeft genomen van de huidige Algemene Voorwaarden. Het gebruik van de Dienstverlening impliceert zonder uitzondering het akkoord van de klant met de huidige Algemene Voorwaarden. Gebruik van de Dienstverlening is uitsluitend voorbehouden aan personen die onder de Franse wet juridisch geëigend zijn contracten aan te gaan. VIA MOBILIS behoudt zich het recht voor op ieder moment de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen door deze wijzigingen te publiceren op al zijn websites. De klant wordt verondersteld zich op de hoogte te stellen van de laatste versie van de Algemene Voorwaarden die permanent ter inzage staat op de websites. Er wordt verondersteld dat de klant akkoord gaat met deze laatste versie bij gebruik van de Dienstverlening. Echter, in geval van wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden blijft de versie, die geldig was op het moment van afsluiten van het contract, geldig tot aan de einddatum van dat contract.
De klant wordt verondersteld een kopie te bewaren van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn ten tijde van het afsluiten van het contract. VIA MOBILIS behoudt zich het recht voor de klant toegang te ontzeggen tot de Dienstverlening wanneer deze de Algemene Voorwaarden niet respecteert.
De algemene verkoopvoorwaarden zijn geupdate op 05/06/2018. Deze editie annuleert en vervangt de eerdere versies.
2. Omschrijving van de Dienstverlening
De Dienstverlening stelt de klant in de gelegenheid betaalde advertenties te plaatsen die online worden gezet op de websites van VIA MOBILIS.
3. Plaatsing advertenties en duur van de dienstverlening
3.1. De advertenties worden opgesteld door de gebruikers van de Dienstverlening. Ter voorkoming van latere bezwaren raadt VIA MOBILIS de klant aan om direct na eerste verschijning zijn advertentie te controleren.
3.2. De klant kan een advertentie plaatsen door een formulier, dat online op de website staat, in te vullen en te valideren. Validatie van het formulier betekent directe behandeling van de gegevens.
3.3. Gezien het feit dat de verstrekte gegevens direct na validatie van het formulier in behandeling worden genomen kan de klant geen enkel recht doen gelden op terugtrekking van desbetreffende gegevens.
3.4 Duur van de Dienstverlening
Abonnement: De advertentie blijft online staan, zolang de klant deze niet van de website verwijdert tijdens de duur van zijn abonnement. De klant heeft te allen tijde toegang tot zijn interface en kan zijn advertentie op elk moment verwijderen.
Losse advertenties: De advertentie blijft gedurende een periode van 30 dagen online staan op de website. De klant heeft tijdens deze periode toegang tot zijn interface om de advertentie te verwijderen. Ook in geval van verwijdering van de advertentie binnen 30 dagen moet door de klant het bedrag voor plaatsing voor 30 dagen worden voldaan.
3.5 Advertentie wijzigen Tijdens de publicatieperiode kan de klant zijn advertentie online wijzigen op zijn interface.
4. Verplichtingen van de gebruiker
De gebruiker verplicht zich het te verkopen voertuig of materieel zo exact mogelijk te beschrijven. In geval van verkoop tijdens de publicatie, verplichten de adverteerders zich hun advertentie onmiddelijk te verwijderen. De gebruiker is verplicht zich ervan te verzekeren dat de door hem verstrekte gegevens: – juist en oprecht zijn – niet frauduleus zijn of betrekking hebben op de verkoop van gestolen of gesmokkelde goederen – geen inbreuk maken op auteursrechten, octrooien, merkrecht, bedrijfsgeheimen, rechten van intellectueel eigendom van derden, of inbreuk maken op de privacy door het verstrekken van persoonsgegevens van derden – op geen enkele wijze inbreuk maken op bestaande wet- en regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, wetgeving betreffende export, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, discriminatie en oneerlijke reclame).
5. Verantwoordelijkheid
De opgestelde en online geplaatste advertenties zijn geheel voor de verantwoording van hun auteur. VIA MOBILIS erkent geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of exactheid van deze advertenties.
De tekst van de advertenties is geheel ter verantwoording van de klant. De websites van VIA MOBILIS dienen enkel als gegevensdrager voor deze advertenties. De klant verplicht zich tot het schadeloos stellen van VIA MOBILIS wanneer de advertenties aanleiding geven tot juridische acties en erkent zijn aansprakelijkheid betreffende de door hem geplaatste advertenties.
VIA MOBILIS bemiddelt in geen geval in de transacties tussen kopers en verkopers. VIA MOBILIS heeft geen enkele invloed op de kwaliteit, de veiligheid of de herkomst van de aangeboden goederen, noch op de juistheid of exactheid van de geplaatste advertenties, de goede wil van verkopers om daadwerkelijk de geboden diensten en/of goederen te leveren, noch op de goede wil van kopers om de betreffende goederen en/of diensten te betalen. ⏎ Ongeacht het voorgaande behoudt VIA MOBILIS zich het recht voor om zonder opgave van reden een advertentie te weigeren waarvan de aard, tekst of presentatie indruisen tegen zijn morele of commerciële voordeel, zonder enige andere verplichting dan het vergoeden van eventuele, door de klant betaalde, plaatsingskosten.
Wanneer VIA MOBILIS aansprakelijk wordt gesteld, wordt aangeklaagd of voor de rechter gedaagd door een derde, naar aanleiding van een advertentie die in strijd is met de Algemene Voorwaarden, verplicht de klant zich tot het schadeloos stellen van VIA MOBILIS voor alle schade, verlies, winstderving, klachten, verantwoordelijkheden en kosten die een dergelijke zaak met zich meebrengt.
6. Beperkte verantwoordelijkheid
VIA MOBILIS zet zich naar beste kunnen in om de internetdienstverlening operationeel te houden. Echter, er kan sprake zijn van overmacht en VIA MOBILIS biedt dan ook geen enkele garantie voor continuïteit of een ononderbroken Dienstverlening. VIA MOBILIS kan dientengevolge niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook (kosten, winstderving, verlies van gegevens, of directe of indirecte schade) die voort kan vloeien uit het gebruik van de Dienstverlening door de klant of de onmogelijkheid toegang te krijgen tot de Dienstverlening. In geval van transacties die voldoen aan de bepalingen uit de Franse Code Civil (art. 1641 en volgende) kan VIA MOBILIS in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
VIA MOBILIS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele opgelopen schade of ongemak inherent aan het gebruik van het Internet, en dan met name een onderbreking van de internetservice, een indringing van buitenaf, of de aanwezigheid van een computervirus.
7. Tarieven en Betaling
De prijs voor het plaatsen van een losse advertentie staat vermeld op elke website. BTW wordt toegevoegd indien dit nodig is. De betaling dient onmiddelijk plaats te vinden, een korting voor onmiddelijke of vervroegde betaling zal niet door VIA MOBILIS worden toegekend. De prijs van het abonnement zal worden gefactureerd op basis van de offerte die is opgemaakt door VIA MOBILIS en ondertekend door de klant. VIA MOBILIS behoudt zich het recht voor de tarieven op ieder moment te wijzigen. Mocht dit het geval zijn, dan zal de internaut hiervan per e-mail verwittigd worden. Na uitgave van de factuur met het nieuwe tarief, beschikt de internaut over een maand om zijn abonnement per aangetekende brief op te zeggen. Na deze maand zullen de nieuwe tarieven van toepassing zijn.
Bijzondere, op de ondertekende offerte vermelde schikkingen tussen beide partijen voorbehouden, dient de factuur onmiddelijk na ontvangst betaald te worden. Een korting voor onmiddelijke of vervroegde betaling zal niet door VIA MOBILIS worden toegekend. In geval van een geweigerde betaling, zullen de weigeringskosten door VIA MOBILIS op de klant verhaald worden. In geval van overschrijding van de betalingstermijn zal, conform artikel 441-6 van het Franse Wetboek, een boete van 3 keer de wettelijke rentevoet worden opgelegd. VIA MOBILIS zal tevens een schadeloosstelling van 40 euro voor gemaakte kosten in rekening brengen.
Wij accepteren de volgende betaalmethodes: – Betaling met bankpas: de betaling van uw advertentie vindt plaats op de beveiligde website van onze partners: Crédit Mutuel en Payment Services Ingenico. – Betaling per Paypal: een factuur wordt opgemaakt en verzonden zodra de betaling per Paypal heeft plaatsgevonden. – Overschrijving – Automatische incasso. Het online doorgeven van het nummer van de betaalkaart en de uiteindelijke validatie van de bestelling gelden als bewijs voor haar volledigheid, conform aan de bepalingen van de Franse wet van 13 maart 2000 en impliceren de invorderbaarheid van de bedragen relatief aan de bestelling. De validatie heeft een geldigheid als handtekening en impliceert een expliciete aanvaarding van alle uitgevoerde operaties op de site. Echter, in geval van een geconstateerd frauduleus gebruik van zijn betaalkaart, nodigen wij de klant uit dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de klantenservice van VIA MOBILIS, door te bellen naar: +33 3.29.29.29.30. De geautomatiseerde registers, veilig opgeslagen in de computersystemen van VIA MOBILIS, worden beschouwd als bewijs van de contacten, de bestellingen en de betalingen tussen beide partijen. Vergissingen van VIA MOBILIS voorbehouden, is er uitdrukkelijk overeengekomen dat de gegevens die opgeslagen zijn in het computersysteem van VIA MOBILIS bewijskracht hebben betreffende de bestellingen van de internaut. De op geautomatiseerd of elektronisch support vastgelegde gegevens zijn geldige bewijzen, en op grond hiervan onderhevig aan dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als een in schrift opgesteld, ontvangen of bewaard document. De bestellingsformulieren en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbaar en duurzaam support, opdat ze overeenkomen met een waarheidsgetrouwe en duurzame copie, conform aan het artikel 1348 van het Frans burgerlijk wetboek.
8. Tegoeden
De klant kan Tegoeden kopen de gebruikt kunnen worden voor het toevoegen van zichtbaarheidopties aan bestaande advertenties of voor het plaatsen van nieuwe advertenties. Ieder tegoed is 12 maanden geldig. Bij elke nieuwe aankoop gaat automatisch een nieuwe geldigsheidsduur van 12 maanden in. De klant kan in geen geval de terugbetaling van zijn gekochte of geschonken tegoeden opeisen.
9. Abonnement
Het abonnement op de Dienstverlening van VIA MOBILIS is een maand geldig en wordt stilzwijgend verlengd. De klant kan op ieder moment zijn abonnement opzeggen door zijn verzoek per aangetekende brief te versturen naar VIA MOBILIS, Le Moulin Collot 88500 Ambacourt Frankrijk. Er moet een opzegtermijn van 60 dagen in acht worden genomen voor het opzeggen van het abonnement, die ingaat op de datum dat VIA MOBILIS het schrijven heeft ontvangen.
10. Reclamebanners
De gebruiker kan reclameplaatsen huren op de websites van VIA MOBILIS, voor een duur die in de offerte voor de reclamecampagne bepaald wordt. De reclamebanner zal online geplaatst worden zodra de factuur voor de reclamecampagne betaald is. Speciale vermeldingen in het contract uitgezonderd, zal de reclamebanner die door VIA MOBILIS is aangemaakt, eigendom van laatstgenoemde blijven en kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan die in het contract van de reclamecampagne vermeld staan.
11. Persoonsgegevens
De door de klant verstrekte persoonsgegevens zullen door VIA MOBILIS niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. VIA MOBILIS stelt zich garant voor het feit dat deze gegevens niet aan derden worden doorgespeeld. Deze geautomatiseerde informatiebehandeling is op 26/10/2006 gedeclareerd bij de CNIL onder het nummer 1200686. Conform aan de Franse wet van 6 januari 1978 beschikt de internaut over een recht van oppositie, toegang en rectificatie betreffende zijn persoonsgegevens. Hij kan dit recht rechtstreeks op Internet uitoefenen, door schriftelijk contact op te nemen met VIA MOBILIS op het volgende adres: Le Moulin Collot – 88500 AMBACOURT, Frankrijk, of door een mail te sturen naar: info@via-mobilis.com.
Voor extra informatie betreffende de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens door VIA MOBILIS, kunt u de pagina “Privacy policy” raadplegen.
12. Overmacht
De verantwoordelijkheid van beide partijen kan niet onderzocht worden als de uitvoering van het contract uitgesteld of verhinderd is door overmacht of door een onverwachte reden, die veroorzaakt kan zijn door zowel de tegenpartij als door een derde of die het gevolg is van externe oorzaken zoals sociale conflicten, tussenkomst van civiele of militaire autoriteiten, natuurrampen, brand, waterschade, onderbreking van het telefoon- of elektriciteitsnet.
13. Beeldrecht
Conform de regelgeving betreffende beeld- en naamrecht, behoudt VIA MOBILIS zich het recht voor om, in het kader van communicatie en reclame, het logo, grafische vormgeving en/of foto’s van advertenties van zijn klanten te gebruiken. De klant kan per aangetekende brief een verzoek indienen tot intrekking van dit beeldrecht of zich baseren op een aan het contract toegevoegde privacy-clausule.
14. Intellectueel eigendom
Alle visuele en sonore elementen van de site van VIA MOBILIS, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrecht, merken en patenten. Zij zijn exclusief eigendom van VIA MOBILIS. De internaut met een persoonlijke website, die, voor persoonlijk gebruik, een simpele link naar de site van VIA MOBILIS wenst te plaatsen, is verplicht voorafgaand een schriftelijke aanvraag in te dienen. In alle gevallen dient een niet toegestane link op vraag van VIA MOBILIS verwijderd te worden.
15. Duur
Deze voorwaarden gelden voor de gehele tijdsduur dat de aangeboden services van VIA MOBILIS online staan.
16. Privacy
VIA MOBILIS wendt alle middelen aan om de privacy en veiligheid van de, via het web doorgegeven, gegevens te verzekeren. De websites maken gebruik van een beveiligde betalingsmodule van het type SSL (Secure Socket Layer).
17. Diversen
Alle klachten en vorderingen moeten schriftelijk worden medegedeeld op het volgende adres : VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt – Frankrijk. Het huidige contract is opgesteld onder de Franse wet. In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van hun overeenkomst, proberen de partijen tot een minnelijke schikking te komen en wisselen hiervoor alle noodzakelijke informatie uit. Indien de partijen niet binnen een maand tot een minnelijke schikking van het geschil kunnen komen, is, in geval van een geschil van allerlei aard, of in geval van een aanvechting mbt de totstandkoming of uitvoering van de bestelling, alleen de commercierechtbank van EPINAL (Frankrijk) bevoegd. Indien de klant geen professional is, is, in geval van geschil, de rechtbank van de woonplaats van de verweerder bevoegd. Beide partijen kiezen als domicilie het, op het bestelformulier genoteerde, adres voor de Gebruiker en het, op de site van de Verkoper geplaatste, adres voor laatstgenoemde. Geen enkel later toegevoegd document, of een verandering, in welke vorm ook, van het contract is geldig zonder een, door beide partijen getekend en gedateerd, bijlage, pagina 2/3. Indien één der stipulaties van het contract ongeldig blijkt te zijn, ten aanzien van een van kracht zijnd rechtsvoorschrift of van een definitief rechterlijk besluit, dan zal deze als niet opgesteld beschouwd worden, zonder dat dit de ongeldigheid van het contract met zich meebrengt of de geldigheid van de andere bepalingen in geding brengt. Het feit dat één der partijen een permanente of tijdelijke toepassing van een clausule van het contract eist, of instemt met zijn permanente of tijdelijke niet-nakoming, kan niet geïnterpreteerd worden als het verzaken van de betreffende partij van haar rechten die voortkomen uit de clausule in kwestie.
18. Informatie betreffende VIA MOBILIS
E-mail : info@via-mobilis.com
Tel : +33.3.29.29.29.30 Fax : +33.3.29.37.09.09
Hoofdkantoor VIA MOBILIS Le moulin Collot 88500 Ambacourt FRANKRIJK
R.C. Mirecourt B 408 901 916 Code APE 6312Z
SAS (NV) met een startkapitaal van 55 000 €
BTW-identificatienummer: FR13408901916